Pochopení typů vlády

click fraud protection

Lidstvo se věky snažilo přijít na nejlepší způsoby strukturování společností. Výsledkem je, že historie je domovem desítek různých typů vlád, které mají všechny své silné a slabé stránky. Porozumění těmto formám vlády může pomoci osvětlit historii i současnost.

Pojďme se podívat na některé z nejdůležitějších typů vlády, které byste měli znát.

Druhy vlád

Vlády lze obecně rozdělit do skupin podle toho, kdo drží většinu moci: populace jako celek, malá skupina elit nebo jedinečná entita - ať už jde o jednu osobu nebo o jednu organizace. Tato seskupení v žádném případě nepokrývají každou myšlenku nebo teorii vlády, ale je to užitečný výchozí bod, zejména pro srovnání různých typů.

Vláda mnoha

V moderním světě je nejpopulárnější formou vlády - bez slovních hříček - vláda mnoha lidí nebo vláda „pro lidi, pro lidi“. Myšlenkou je to nejspravedlivější forma vlády je ta, ve které jsou lidé, kterým vládnou, zmocněni činit svá vlastní rozhodnutí, místo aby jim rozhodnutí ukládala vnější strana platnost.

instagram viewer

Zatímco tato kategorie vlády má vždy sloužit k posílení postavení občanů, prostředky tohoto zmocnění mohou mít mnoho různých forem. Tyto společnosti obecně zahrnují zastupitelská vláda, jakož i přímá demokracie pro určité aspekty života, často kombinované v rámci jednoho vládního systému. Například typická „demokratická“ vláda si zvolí zástupce, kteří budou podnikat v oblasti vládnutí, a také příležitostně jít přímo k lidem s věcmi, jako jsou hlasovací iniciativy.

Vlády tohoto typu mají obvykle nějaký druh a rovnováha sil mezi různými sekcemi nebo vládními odvětvími, včetně a zákonodárce a zvolený výkonný. Politické strany mají tendenci držet v těchto systémech významnou moc, ačkoli rozdělení moci se u různých systémů a jednotlivých zemí liší.

Vláda několika

Některé vládní systémy staví skupinu vládnoucích elit jako primární arbitry toho, jak je země řízena. Vláda několika málo lidí byla v minulých stoletích běžná, kde systémy šlechty držel většinu moci, zvláště když se jednalo o každodenní práci s provozováním všeho od jednotlivých statků. Tyto elity také často odpovídaly mocnému výkonnému orgánu - často a monarcha - ale sami si udržovali velkou moc, kterou potřeboval kultivovat i panovník, aby nebyl svržen.

Dnes jsou systémy šlechty méně běžné, ale skupiny se stále hromadí a hromadí moc v jiných systémech. To nemusí být tak zřejmé; mohou dokonce fungovat oficiálně podle reprezentativnějšího rámce nebo ústavy. Ve skutečnosti však tyto typy vlád upřednostní zvyšování bohatství a moci u malé skupiny již bohatí a mocní lidé, často na úkor zbytku populace.

Vláda jednotným orgánem

Určité formy vlády svěřují svoji moc do jedné entity, ať už jde o jednu osobu (jako je absolutní monarcha nebo a diktátor) nebo entita jako vojenská junta. Tyto formy vlády jsou pozoruhodné absolutní mocí, kterou má tato výkonná moc, a často silným potlačováním opozice a práv obyčejných občanů.

Tyto vlády se vyznačují naprostou kontrolou nad životy svých občanů, často zakazují nesouhlas a vykonávají kontrolu nad všemi aspekty života. Obvykle neexistuje žádný mechanismus pro odstranění nebo regulaci držitele moci, kromě plnohodnotného převrat. V důsledku toho mají porušování lidských práv tendenci jít ruku v ruce s těmito vládami, protože potlačování disentu je klíčem k udržení absolutní moci.

Naučte se rozlišovat podobné koncepty

Řada politických konceptů je často vzájemně zaměňována nebo nesprávně srovnávána. Hluk a chvění těchto rozhovorů můžete prořezat tím, že sami dobře porozumíte jejich významům. Pochopení rozdílů mezi těmito koncepty vám pomůže cítit se bezpečněji při vytváření svého vlastního názory - a pomůže vám vyhnout se nasávání do pedantry na jedné straně nebo dezinformacím na jiný.

V čem se liší republiky a demokracie? Jak můžeme rozlišit různé typy autoritářství? Které pojmy se často sjednocují, ale ve skutečnosti jsou ideologickými protiklady? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou lépe porozumět tomu, co se ve světě děje, a vyhnout se nedorozuměním a falešným dojmům.

instagram story viewer