Je kyselina fluorovodíková (HF) silná nebo slabá?

click fraud protection

Kyselina fluorovodíková nebo HF je extrémně vysoká korozívní kyselina. Je to však slabá kyselina a není to silná kyselina, protože se ve vodě úplně disociuje (což je definice a silná kyselina) nebo alespoň proto, že ionty, které se tvoří při disociaci, jsou příliš silně spojeny, aby fungovaly jako silná kyselina.

Fluorovodík se ve vodě skutečně volně rozpouští, ale H3Ó+ a F- ionty jsou silně přitahovány k sobě a tvoří silně vázaný pár, H3Ó+ · F-. Protože je iont hydroxonia vázán k fluoridovému iontu, nemůže fungovat jako kyselina, čímž omezuje sílu HF ve vodě.

Kyselina fluorovodíková je mnohem koncentrovanější kyselinou, když je koncentrována, než když je naředěna. Jak se koncentrace kyseliny fluorovodíkové blíží 100%, její kyselost se zvyšuje kvůli homoasociaci, kde báze a kyselina konjugovaná tvoří vazbu:

FHF- bifluorid anion je stabilizován silnou vodíkovou vazbou mezi vodíkem a fluorem. Uvedená ionizační konstanta kyseliny fluorovodíkové, 10-3.15, neodráží skutečnou kyselost koncentrovaných HF roztoků. Vodíková vazba také představuje vyšší bod varu HF ve srovnání s jinými halogenovodíky.

instagram viewer

instagram story viewer