Účinky namáhání kovů a únavy

The best protection against click fraud.

Všechny kovy se ve větší či menší míře deformují (roztahují nebo stlačují), jsou-li namáhány. Tato deformace je viditelným znamením kovového napětí, které se nazývá napnutí kovu, a je možné kvůli charakteristice těchto kovů kujnost—Jejich schopnost být prodloužena nebo zmenšena na délku bez zlomení.

Výpočet stresu

Stres je definována jako síla na jednotku plochy, jak je uvedeno v rovnici σ = F / A.

Stres je často reprezentován řeckým písmenem sigma (σ) a je vyjádřen v newtonech na metr čtvereční nebo v pascalech (Pa). Pro větší namáhání je to vyjádřeno v megapascalech (106 nebo 1 milion Pa) nebo gigapascalů (109 nebo 1 miliarda Pa).

Síla (F) je hmotnost x zrychlení, a tedy 1 newton je hmotnost potřebná pro zrychlení 1 kilogramového objektu rychlostí 1 metr za sekundu na druhou. A plocha (A) v rovnici je konkrétně plocha průřezu kovu, který je vystaven napětí.

Řekněme, že na tyč o průměru 6 centimetrů působí síla 6 newtonů. Plocha průřezu pruhu se vypočítá pomocí vzorce A = π r2. Poloměr je polovina průměru, takže poloměr je 3 cm nebo 0,03 ma plocha je 2,2826 x 10-3 m2.

instagram viewer

A = 3,14 x (0,03 m)2 = 3,14 x 0,0009 m2 = 0,002826 m2 nebo 2,2826 x 10-3 m2

Nyní použijeme plochu a známou sílu v rovnici pro výpočet napětí:

σ = 6 newtonů / 2,2826 x 10-3 m2 = 2123 newtonů / m2 nebo 2123 Pa.

Výpočet napětí

Kmen je velikost deformace (buď roztažení nebo stlačení) způsobená napětím dělená počáteční délkou kovu, jak je znázorněno v rovnici ε = dl / l0. Pokud dojde ke zvětšení délky kusu kovu v důsledku napětí, označuje se to jako tahové přetvoření. Pokud dojde ke zmenšení délky, nazývá se to tlakové namáhání.

Kmen je často reprezentován řeckým písmenem epsilon (ε) a v rovnici je dl změnou délky al0 je počáteční délka.

Kmen nemá žádnou měrnou jednotku, protože je to délka dělená délkou a je tedy vyjádřen pouze jako číslo. Například drát, který je zpočátku dlouhý 10 centimetrů, je natažen na 11,5 centimetru; jeho kmen je 0,15.

ε = 1,5 cm (změna délky nebo množství protažení) / 10 cm (počáteční délka) = 0,15.

Tvárné materiály

Některé kovy, jako je nerezová ocel a mnoho dalších slitin, jsou tvárné a pod tlakem podléhají výtěžku. Jiné kovy, jako je litina, se pod tlakem lámou a rychle lámou. Samozřejmě i nerezová ocel nakonec zeslábne a rozbije se, pokud je dostatečně namáhána.

Kovy, jako je nízkouhlíková ocel, se pod tlakem spíše ohýbají, než lámou. Při určité úrovni stresu však dosáhnou dobře srozumitelné meze kluzu. Jakmile dosáhnou tohoto meze kluzu, dojde k deformaci kovu. Kov se stává méně tvárným a v jednom smyslu se stává tvrdším. Ale i když deformační zpevnění usnadňuje deformaci kovu, je také křehčí. Křehký kov se může snadno zlomit nebo selhat.

Křehké materiály

Některé kovy jsou skutečně křehké, což znamená, že jsou zvláště náchylné k lomu. Křehké kovy zahrnují vysoce uhlíkové oceli. Na rozdíl od tvárných materiálů nemají tyto kovy přesně stanovenou mez kluzu. Místo toho, když dosáhnou určité úrovně stresu, rozbijí se.

Křehké kovy se chovají velmi podobně jako jiné křehké materiály, jako je sklo a beton. Stejně jako tyto materiály jsou určitými způsoby pevné - ale protože se nemohou ohýbat ani protahovat, nejsou pro určité použití vhodné.

Únava kovů

Když jsou tvárné kovy namáhány, deformují se. Pokud je napětí odstraněno dříve, než kov dosáhne meze kluzu, vrátí se kov do svého původního tvaru. Zatímco se zdá, že se kov vrátil do původního stavu, na molekulární úrovni se objevily drobné chyby.

Pokaždé, když se kov deformuje a poté se vrátí do původního tvaru, dojde k dalším molekulárním poruchám. Po mnoha deformacích existuje tolik molekulárních poruch, že kov praskne. Když se vytvoří dostatek trhlin, aby se spojily, dojde k nevratné únavě kovu.

instagram story viewer